Opal Hexagonal Tile
Add Sample
Opal Hexagonal Tile
€137,46 /m²
€137,46 /m²
€4,74
€137,46 /m²
per 

In stock

Blush Hexagonal Tile
Add Sample
Blush Hexagonal Tile
€137,46 /m²
€137,46 /m²
€4,74
€137,46 /m²
per 

In stock

Cherry Red Hexagonal Tile Tiles - Handmade
Add Sample
Cherry Red Hexagonal Tile
€4,95 €102,66 /m²
€102,66 /m²
€5,94
€102,66 /m²
per 

In stock

#16 Garnet™ Hexagonal Tile Tiles - Handmade
Add Sample
Garnet Hexagonal Tile
€137,46 /m²
€137,46 /m²
€4,74
€137,46 /m²
per 

In stock

#15 Rhubarb Hexagonal Tile Tiles - Handmade
Add Sample
Rhubarb Hexagonal Tile
€137,46 /m²
€137,46 /m²
€4,74
€137,46 /m²
per 

In stock

Pink and red hexagons